Nieuws > Werk in Uitvoering-1

Jaarschijf Infra 2015 gaat van start

Maandag 9 november 2015 zal  aannemer De Wilde Spoorwegbouw in de boog te Eys starten met groot onderhoud aan de spoorweginfrastructuur waar de ZLSM over rijdt. De tweede jaarschijf gaat officieel van start.

Echter, hieraan voorafgaand heeft het jaar 2015, net als 2014, tot begin oktober voor het integrale kernteam van de Provincie Limburg en  ZLSM voor een groot deel in het teken gestaan van planuitwerking en voorbereiding van een groot spoorinfraproject. De komende week worden voor de spoorvernieuwing te Eys de ontwerpen afgerond.

De Projectlocaties voor de jaarschijf van 2015 zijn:

  • Schin op Geul: vernieuwing van de overweg Vinkenbergweg
  • Schin op Geul: vernieuwing en verplaatsing van de overloopwissels 401/402
  • Eys: tussen km 15.547 – 16.515 (van de Zwartebrugweg tot de Wittemerweg bij Eys), vernieuwing van het ballastbed en dwarsliggers en de realisatie van voegloos spoor.

De spoorvernieuwing bij Eys start op 9 november aanstaande en het streven is het spoor op of rond 4 december weer in dienst te hebben. De werken in Schin op Geul komen pas vanaf januari volgend jaar aan de beurt.

De inhoud van het werk in Eys

Het werk bij Eys begint met het uitgraven van de zuidelijke greppel. De greppel wordt door betonnen gootelementen vervangen. Hierdoor wordt de afvoercapaciteit van de afwatering sterk vergroot en de kans op herhaling van het  overspoelen van het ballastbed sterk gereduceerd.  In dit gebied bestaan al lange tijd problemen met de waterhuishouding. Onze voorganger NS had daar al mee te kampen. Bij flinke neerslag is het spoor al meermaals door water en grond uit de omringende velden overspoeld. De leem heeft alle ruimte tussen het grind van het ballastbed volledig opgevuld en plaatselijk ligt de grond bovenop het spoor. Het ballastbed is zo slecht dat onderhoud van de spoorligging met stopmachines niet meer mogelijk is. Ook staat het spoor vol met planten en gras. Enkele jaren geleden zijn al waterbuffers aangelegd, maar de greppel is veel te klein. Plaatselijk maar 25 cm diep. Nu we het spoor gaan vernieuwen pakken we ook het laatste onderdeel van het afwateringssysteem, de greppel, aan zodat straks het nieuwe spoor helemaal tegen wateroverlast beschermd wordt. Vanwege de krappe ruimte en gewenste grootte leggen we een goot aan. In verband met de planning worden de uiteindelijke gootelementen op een later moment aangebracht. Door echter nu de graafwerkzaamheden uit te voeren wordt de kans op verontreiniging van het nieuwe ballastbed minimaal.

Na de graafwerkzaamheden voor van de afwatering begint de spoorvernieuwing zelf. De nieuwe betonnen dwarsliggers worden aangevoerd en langs de baan klaargelegd. Dan zal het bestaande spoor worden gedemonteerd en de oude houten dwarsliggers afgevoerd worden. Na de ontgraving van het bestaande met leem verontreinigde ballastbed wordt nieuwe ballast aangevoerd waarop  vervolgens de nieuwe betonnen dwarsliggers kunnen worden uitgelegd. De  bestaande spoorstaven zullen hergebruikt worden. Het spoor zal net als in Wijlre langgelast worden. Alle voegen gaan verdwijnen. Door de nieuwe ballast kunnen we deze stap zetten. Daardoor is er straks weinig onderhoud meer nodig.

Als het overige werk klaar is zullen tot slot de spoorstaven geslepen worden. Bovenop, in het loopvlak is golfslijtage aanwezig wat voor trillingen zorgt bij het rijden. De binnenste rail is door het rijden scherp afgesleten. De buitenste rail zal vanwege zijdelingse slijtage omgedraaid worden. Door te slijpen worden alle afwijkingen weggenomen en ontstaat net als in Wijlre een spoor waarover zeer soepel gereden kan worden.

Werkinuitvoering-1
Foto: door de grote hoeveelheid leem in het ballastbed is er sprake van veelvuldige plantengroei

Het transport geschiedt volledig met vrachtwagens. De vrachtwagens bereiken het werkterrein via de veldweg langs het spoor, die uitkomt bij het viaduct over de Wittemerweg. De aanvoer van schone ballast (begin week 48) vindt eveneens per vrachtauto plaats. Globaal gaat er meer dan 3000 ton materiaal weg en zo’n 2500 ton naar binnen. Mogelijk wordt er ook nog een depot gemaakt.

Er worden aldus dit jaar in principe geen treinen ingezet. Het werk dat van ZLSM verwacht werd, is voor het overgrote deel inmiddels uitgevoerd in de vorm van de voorbereiding van het plan en bestek en het grootschalige zaagwerk aan de bermen, dat door de werkgroep Groen van ZLSM vorig jaar en dit jaar is uitgevoerd.

De publieke tribune

Net als vorig jaar zijn is er voor de belangstellenden een prima publieke tribune: de tunnel Zwarte Brugweg. Tijdens de kapwerkzaamheden hebben wandelaars en omwonenden de werkgroep Groen regelmatig al gadegeslagen. Als service heeft de werkgroep daarna alle opslag van struiken verwijderd. Hier kan iedereen dus van een hoog punt een groot deel van het werk zien.

 

 

 

 

 

Voorbereidend werk binnen ZLSM

Zoals al vermeld, zijn in de maand september en oktober, de vrijwilligers van de werkgroep Groen & Natuurbeheer al volop aan de slag geweest met grootschalig bermonderhoud.

Het doel van deze werkzaamheden is:

  • Het garanderen van een veilige treinenloop voor de komende jaren.
  • Natuurontwikkeling .
  • Slimme planning samen met het spoorwerk: door nu een flinke ingreep te doen wordt het nieuwe ballastbed de komende jaren niet vervuild door vallend blad en ander organisch materiaal.

 

Net als vorig jaar te Wijlre is een prestatie van formaat neergezet. Er was vorig jaar al een start gemaakt met het kapwerk, maar in de maanden september en oktober is het echt gelukt om over de volledige lengte van circa 800 meter spoorlijn een mooi profiel van vrije ruimte te creëren. Hierbij zijn enorme hoeveelheden takken en dik hout afgevoerd.

Werkinuitvoering-2

Werkinuitvoering-3

Werkinuitvoering-4

 

 

 

 

 

 

 

Maar we kappen niet alleen voor de trein. Ook ecologisch gaat het projectgebied er gigantisch op vooruit. Het gebied in Eys werd namelijk gekenmerkt door een forse overheersing van acacia’s ten koste van inheemse bomen. Het natuurbeheerplan van ZLSM voorziet in het herstellen van de oorspronkelijke soorten. Het overgrote deel van de exotische bomen is dan ook gekapt. Bij deze kap is overigens rekening gehouden met de aanwezigheid van in totaal 8 dassenburchten. Voor alle werkzaamheden van de jaarschijven is een flora- en faunaonderzoek gedaan door het IKL. Verder is ook de dassenwerkgroep vooraf bij het werk betrokken. Uit het onderzoek volgen diverse kaders en randvoorwaarden. Bij de uitvoering van groenwerk, maar ook de spoorbouw houden we daar rekening mee.  Er is voldoende dekking bewaard gebleven om de das een prettig thuis te kunnen blijven bieden. Om het gebied voor de das in de toekomst nog aantrekkelijker te maken zal aan het eind van de winter een selectieve aanplant gaan plaatsvinden met vruchtdragende bomen en struiken. Hierbij valt te denken aan wilde appel, mispel, lijsterbes e.d.

Werkinuitvoering-5
Een van de wagens recent met 70 m3 hout

Kortom bij de ZLSM staat de maand november in het teken van groot onderhoud, om in de maand december de stoomtreinen weer volop te laten rijden voor de Kerstritten. Maar dan zijn de infrawerkgroepen alweer hard aan het werk met de voorbereidingen voor de rest van het groot onderhoud 2015 en ook alweer de volgende ronde, 2016.

Reageren is niet mogelijk.
koop uw kaartjes online!